1022

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost
Prema mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-19/22-02/87, URBROJ: 513-07-21-01-22-3 od 30. studenog 2022. godine vezano uz primjenu presude Suda Europske unije, u predmetu C-9/20, mijenja se način obračuna PDV-a za račune primljene od obveznika koji PDV plaćaju po naplati.
Napravljene izmjene u PDV obrascu i pripadaućim izvještajima (Knjiga URA).
Ako je u “Matični podaci > Matični podaci firme” pod polje “Pravna (1,4)/Fizička osoba(2)” stavljeno 1 (Pravna osoba), tada u PDV obrascu (i pripadajućim izvještajima) uzima ulazne račune od partnera koji imaju stavljeno da su “Fizička i Pravna po napl(2)” sve račune bez obzira da li su plaćeni samo ako imaju datum računa manji od 01.12.2022. i samo dio koliki je plaćeni za račune koji imaju datum računa veći ili jednak 01.12.2022.

By | 2023-01-16T20:54:43+01:00 16.01.2023|Obračun PDV|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment