304

Plaće > Matični podaci > Matični podaci – radnici dodatno
Dodano polje Opis. U to polje može se unijeti neograničena količina teksta i u više redaka.
Uvedeno između ostalog i zbog novog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine br. 66/10 dalje: Pravilnik).
U ovo polje možete evidentirati sve ostale podatke za koje nisu predviđena polja u matičnim podacima o radnicima i u dodatnim podacima o radnicima kao što su (izdvajamo iz Pravilnika čl.3. st.1. ):
6) o radnoj dozvoli (posjedovanje i trajanje), ako je radnik stranac,
9) dan sklapanja ugovora o radu, odnosno dan izdavanja pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu,
13) vrijeme trajanja probnog rada, ako je ugovoreno,
14) trajanje pripravničkog staža, ako je ugovoreno te vrijeme i rezultat polaganja stručnog ispita, ako je isti predviđen i obavljen,
15) trajanje rada u inozemstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo,
17) naznaku radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje,
18) mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima,
21) vrijeme mirovanja radnog odnosa,
24) naznaku o tomu je li ugovorena zabrana natjecanja i njeno trajanje,
25) uvjete i vrijeme za koje će se uplaćivati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje za radnike koji su sklopili ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

Pravilnik čl.3. st.3. :
Poslodavac je dužan voditi i druge od radnika ili od nadležnog tijela prijavljene podatke od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom (trudnoća, majčinstvo, očinstvo, dojenje djeteta, status samohranog roditelja, status posvojitelja, profesionalna bolest, ozljeda na radu, profesionalna nesposobnost za rad, neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, invalidnost, obveze uzdržavanja koje terete radnika, za radnike koji rade u nepunom radnom vremenu podatak o drugom poslodavcu ili poslodavcima kod kojih radnik radi u nepunom radnom vremenu i slično).

By | 2010-07-30T00:00:00+01:00 30.07.2010|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment